Upload

<?php
// Ấn định  dung lượng file ảnh upload
define ("10240","100");
// hàm này đọc phần mở rộng của file. Nó được dùng để kiểm tra nếu
// file này có phải là file hình hay không .
function getExtension($str) {
$i = strrpos($str,".");
if (!$i) { return ""; }
$l = strlen($str) - $i;
$ext = substr($str,$i+1,$l);
return $ext;
}
//This variable is used as a flag. The value is initialized with 0 (meaning no
// error  found)
//and it will be changed to 1 if an errro occures.
//If the error occures the file will not be uploaded.
$errors=0;
//checks if the form has been submitted
if(isset($_POST['Submit']))
{
// lấy tên file upload
$image=$_FILES['image']['name'];
// Nếu nó không rỗng
if ($image)
{
// Lấy tên gốc của file
$filename = stripslashes($_FILES['image']['name']);
//Lấy phần mở rộng của file
$extension = getExtension($filename);
$extension = strtolower($extension);
// Nếu nó không phải là file hình thì sẽ thông báo lỗi
if (($extension != "jpg") && ($extension != "jpeg") && ($extension !=
"png") && ($extension != "gif"))
{
// xuất lỗi ra màn hình
echo '<h1>Đây không phải là file hình!</h1>';
$errors=1;
}
else
{
//Lấy dung lượng của file upload
$size=filesize($_FILES['image']['tmp_name']);
if ($size > MAX_SIZE*1024)
{
echo '<h1>Vượt quá dung lượng cho phép!</h1>';
$errors=1;
}
// đặt tên mới cho file hình up lên
$image_name=time().'.'.$extension;
// gán thêm cho file này đường dẫn
$newname="images/".$image_name;
// kiểm tra xem file hình này đã upload lên trước đó chưa
$copied = copy($_FILES['image']['tmp_name'], $newname);
if (!$copied)
{
echo '<h1> File hình này đã tồn tại </h1>';
$errors=1;
}}}}
if(isset($_POST['Submit']) && !$errors)
{
echo "<h1>File hình đã được Upload thành công </h1>";
}
?>
<!-- nhớ đặt enctype to "multipart/frm-data"
và sử dụng  input type "file" -->
<form name="newad" method="post" enctype="multipart/form-data"
action="">
<table>
<tr><td><input type="file" name="image"></td></tr>
<tr><td><input name="Submit" type="submit" value="Upload image">
</td></tr>
</table>
</form>
Advertisements